AutoML.org

Freiburg-Hannover-Tübingen

Literature on Neural Architecture Search

Maintained by Difan Deng and Marius Lindauer.

The following list considers papers related to neural architecture search. It is by no means complete. If you miss a paper on the list, please let us know.

Please note that although NAS methods steadily improve, the quality of empirical evaluations in this field are still lagging behind compared to other areas in machine learning, AI and optimization. We would therefore like to share some best practices for empirical evaluations of NAS methods, which we believe will facilitate sustained and measurable progress in the field. If you are interested in a teaser, please read our blog post or directly jump to our checklist.

Transformers have gained increasing popularity in different domains. For a comprehensive list of papers focusing on Neural Architecture Search for Transformer-Based spaces, the awesome-transformer-search repo is all you need.


3231 entries « 51 of 65 »

2020

731.

Ball, Richard; Kruger, Hennie A; Drevin, Lynette

A Unified Approach to Anomaly Detection Proceedings Article

In: pp. 281-291, 2020.

Links | BibTeX

730.

Yuan, Weitao; Dong, Bofei; Wang, Shengbei; Unoki, Masashi; Wang, Wenwu

Evolving Multi-Resolution Pooling CNN for Monaural Singing Voice Separation Technical Report

2020.

Links | BibTeX

729.

Xie, Lingxi; Chen, Xin; Bi, Kaifeng; Wei, Longhui; Xu, Yuhui; Chen, Zhengsu; Wang, Lanfei; Xiao, An; Chang, Jianlong; Zhang, Xiaopeng; Tian, Qi

Weight-Sharing Neural Architecture Search - A Battle to Shrink the Optimization Gap Technical Report

2020.

Links | BibTeX

728.

Nunes, Matheus; Pappa, Gisele L

Neural Architecture Search in Graph Neural Networks Proceedings Article

In: pp. 302-317, 2020.

Links | BibTeX

727.

Chen, Hanlin; Zhang, Baochang; Xue, Song; Gong, Xuan; Liu, Hong; Ji, Rongrong; Doermann, David S

Anti-bandit Neural Architecture Search for Model Defense Proceedings Article

In: pp. 70-85, 2020.

Links | BibTeX

726.

Lopes, Vasco; Alexandre, Luís A

HMCNAS - Neural Architecture Search using Hidden Markov Chains and Bayesian Optimization Technical Report

2020.

Links | BibTeX

725.

Wu, Yan; Liu, Aoming; Huang, Zhiwu; Zhang, Siwei; Gool, Luc Van

Neural Architecture Search as Sparse Supernet Technical Report

2020.

Links | BibTeX

724.

Tang, Haotian; Liu, Zhijian; Zhao, Shengyu; Lin, Yujun; Lin, Ji; Wang, Hanrui; Han, Song

Searching Efficient 3D Architectures with Sparse Point-Voxel Convolution Proceedings Article

In: pp. 685-702, 2020.

Links | BibTeX

723.

Yuan, Xin; Savarese, Pedro; Maire, Michael

Growing Efficient Deep Networks by Structured Continuous Sparsification Technical Report

2020.

Links | BibTeX

722.

Popescu, Ana-Cosmina; Mocanu, Irina; Cramariuc, Bogdan

Fusion Mechanisms for Human Activity Recognition Using Automated Machine Learning Journal Article

In: vol. 8, pp. 143996-144014, 2020.

Links | BibTeX

721.

Cheng, Gong; Xie, Xingxing; Han, Junwei; Guo, Lei; Xia, Gui-Song

Remote Sensing Image Scene Classification Meets Deep Learning: Challenges, Methods, Benchmarks, and Opportunities Technical Report

2020.

Links | BibTeX

720.

Huang, Yuhao; Yang, Xin; Li, Rui; Qian, Jikuan; Huang, Xiaoqiong; Shi, Wenlong; Dou, Haoran; Chen, Chaoyu; Zhang, Yuanji; Luo, Huanjia; Frangi, Alejandro; Xiong, Yi; Ni, Dong

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound Proceedings Article

In: pp. 553-562, 2020.

Links | BibTeX

719.

Hu, Yibo; Wu, Xiang; He, Ran

TF-NAS - Rethinking Three Search Freedoms of Latency-Constrained Differentiable Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 123-139, 2020.

Links | BibTeX

718.

Gheshlaghi, Saba Heidari; Dehzangi, Omid; Dabouei, Ali; Amireskandari, Annahita; Rezai, Ali; Nasrabadi, Nasser M

Efficient Oct Image Segmentation Using Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 428-432, 2020.

Links | BibTeX

717.

Aggarwal, Anshul; Carlson, Trevor E; Shokri, Reza; Tople, Shruti

SOTERIA - In Search of Efficient Neural Networks for Private Inference Technical Report

2020.

Links | BibTeX

716.

Zhao, Hanbin; Zeng, Hao; Qin, Xin; Fu, Yongjian; Wang, Hui; Omar, Bourahla; Li, Xi

What and Where - Learn to Plug Adapters via NAS for Multi-Domain Learning Technical Report

2020.

Links | BibTeX

715.

Xu, Hang; Wang, Shaoju; Cai, Xinyue; Zhang, Wei; Liang, Xiaodan; Li, Zhenguo

CurveLane-NAS - Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending Proceedings Article

In: pp. 689-704, 2020.

Links | BibTeX

714.

Zhong, Yujie; Deng, Zelu; Guo, Sheng; Scott, Matthew R; Huang, Weilin

Representation Sharing for Fast Object Detector Search and Beyond Proceedings Article

In: pp. 471-487, 2020.

Links | BibTeX

713.

Wang, Xiaofang; Xiong, Xuehan; Neumann, Maxim; Piergiovanni, A J; Ryoo, Michael S; Angelova, Anelia; Kitani, Kris M; Hua, Wei

AttentionNAS - Spatiotemporal Attention Cell Search for Video Classification Proceedings Article

In: pp. 449-465, 2020.

Links | BibTeX

712.

Xie, Lingxi; Chen, Xin; Bi, Kaifeng; Wei, Longhui; Xu, Yuhui; Chen, Zhengsu; Wang, Lanfei; Xiao, An; Chang, Jianlong; Zhang, Xiaopeng; Tian, Qi

Weight-Sharing Neural Architecture Search - A Battle to Shrink the Optimization Gap Technical Report

2020.

Links | BibTeX

711.

Lin, Ji; Chen, Wei-Ming; Lin, Yujun; Cohn, John; Gan, Chuang; Han, Song

MCUNet - Tiny Deep Learning on IoT Devices Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

710.

Yu, Haibao; Han, Qi; Li, Jianbo; Shi, Jianping; Cheng, Guangliang; Fan, Bin

Search What You Want - Barrier Panelty NAS for Mixed Precision Quantization Proceedings Article

In: pp. 1-16, 2020.

Links | BibTeX

709.

Lu, Zhichao; Deb, Kalyanmoy; Goodman, Erik D; Banzhaf, Wolfgang; Boddeti, Vishnu Naresh

NSGANetV2 - Evolutionary Multi-objective Surrogate-Assisted Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 35-51, 2020.

Links | BibTeX

708.

Chen, Xin; Duan, Yawen; Chen, Zewei; Xu, Hang; Chen, Zihao; Liang, Xiaodan; Zhang, Tong; Li, Zhenguo

CATCH - Context-Based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 185-202, 2020.

Links | BibTeX

707.

Jiang, Weiwen; Yang, Lei; Dasgupta, Sakyasingha; Hu, Jingtong; Shi, Yiyu

Standing on the Shoulders of Giants - Hardware and Neural Architecture Co-Search With Hot Start Journal Article

In: vol. 39, no. 11, pp. 4154-4165, 2020.

Links | BibTeX

706.

Tian, Yuan; Wang, Qin; Huang, Zhiwu; Li, Wen; Dai, Dengxin; Yang, Minghao; Wang, Jun; Fink, Olga

Off-Policy Reinforcement Learning for Efficient and Effective GAN Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 175-192, 2020.

Links | BibTeX

705.

Hu, Shoukang; Xie, Xurong; Liu, Shansong; Geng, Mengzhe; Liu, Xunying; Meng, Helen

Neural Architecture Search for Speech Recognition Technical Report

2020.

Links | BibTeX

704.

Dudziak, Lukasz; Chau, Thomas C P; Abdelfattah, Mohamed S; Lee, Royson; Kim, Hyeji; Lane, Nicholas D

BRP-NAS - Prediction-based NAS using GCNs Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

703.

Nascimento, Marcelo Gennari Do; Costain, Theo W; Prisacariu, Victor Adrian

Finding Non-uniform Quantization Schemes Using Multi-task Gaussian Processes Proceedings Article

In: pp. 383-398, 2020.

Links | BibTeX

702.

Zhang, Miao; Li, Huiqi; Pan, Shirui; Liu, Taoping; Su, Steven W

One-Shot Neural Architecture Search via Novelty Driven Sampling Proceedings Article

In: pp. 3188-3194, 2020.

Links | BibTeX

701.

Li, Yanxi; Dong, Minjing; Wang, Yunhe; Xu, Chang

Neural Architecture Search in A Proxy Validation Loss Landscape Proceedings Article

In: pp. 5853-5862, 2020.

Links | BibTeX

700.

Zhuo, Li'an; Zhang, Baochang; Chen, Hanlin; Yang, Linlin; Chen, Chen; Zhu, Yanjun; Doermann, David S

CP-NAS - Child-Parent Neural Architecture Search for 1-bit CNNs Proceedings Article

In: pp. 1033-1039, 2020.

Links | BibTeX

699.

Wang, Yaoming; Dai, Wenrui; Li, Chenglin; Zou, Junni; Xiong, Hongkai

SI-VDNAS - Semi-Implicit Variational Dropout for Hierarchical One-shot Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 2088-2095, 2020.

Links | BibTeX

698.

Devaguptapu, Chaitanya; Agarwal, Devansh; Mittal, Gaurav; Balasubramanian, Vineeth N

An Empirical Study on the Robustness of NAS based Architectures Technical Report

2020.

Links | BibTeX

697.

Wang, Xiaoxing; Xue, Chao; Yan, Junchi; Yang, Xiaokang; Hu, Yonggang; Sun, Kewei

MergeNAS - Merge Operations into One for Differentiable Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 3065-3072, 2020.

Links | BibTeX

696.

Hong, Weijun; Li, Guilin; Zhang, Weinan; Tang, Ruiming; Wang, Yunhe; Li, Zhenguo; Yu, Yong

DropNAS - Grouped Operation Dropout for Differentiable Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 2326-2332, 2020.

Links | BibTeX

695.

Kotyan, Shashank; Vargas, Danilo Vasconcellos

Towards evolving robust neural architectures to defend from adversarial attacks Proceedings Article

In: pp. 135-136, 2020.

Links | BibTeX

694.

Nekrasov, Vladimir; Chen, Hao; Shen, Chunhua; Reid, Ian D

Architecture Search of Dynamic Cells for Semantic Video Segmentation Proceedings Article

In: pp. 1959-1968, 2020.

Links | BibTeX

693.

Guo, Yong; Chen, Yaofo; Zheng, Yin; Zhao, Peilin; Chen, Jian; Huang, Junzhou; Tan, Mingkui

Breaking the Curse of Space Explosion - Towards Efficient NAS with Curriculum Search Proceedings Article

In: pp. 3822-3831, 2020.

Links | BibTeX

692.

Song, Qingquan; Cheng, Dehua; Zhou, Hanning; Yang, Jiyan; Tian, Yuandong; Hu, Xia

Towards Automated Neural Interaction Discovery for Click-Through Rate Prediction Proceedings Article

In: pp. 945-955, 2020.

Links | BibTeX

691.

Yan, Xingang; Jiang, Weiwen; Shi, Yiyu; Zhuo, Cheng

MS-NAS - Multi-scale Neural Architecture Search for Medical Image Segmentation Proceedings Article

In: pp. 388-397, 2020.

Links | BibTeX

690.

Ferianc, Martin; Fan, Hongxiang; Rodrigues, Miguel

VINNAS - Variational Inference-based Neural Network Architecture Search Technical Report

2020.

Links | BibTeX

689.

Peng, Yige; Bi, Lei; Fulham, Michael J; Feng, Dagan; Kim, Jinman

Multi-modality Information Fusion for Radiomics-Based Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 763-771, 2020.

Links | BibTeX

688.

Li, Wei; Gong, Shaogang; Zhu, Xiatian

Neural Graph Embedding for Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 4707-4714, 2020.

Links | BibTeX

687.

Herron, Emily J; Young, Steven R; Potok, Thomas E

Ensembles of Networks Produced from Neural Architecture Search Proceedings Article

In: pp. 223-234, 2020.

Links | BibTeX

686.

White, Colin; Neiswanger, Willie; Nolen, Sam; Savani, Yash

A Study on Encodings for Neural Architecture Search Proceedings Article

In: 2020.

Links | BibTeX

685.

Luo, Renqian; Tan, Xu; Wang, Rui; Qin, Tao; Chen, Enhong; Liu, Tie-Yan

Neural Architecture Search with GBDT Technical Report

2020.

Links | BibTeX

684.

Cheng, Hsin-Pai; Zhang, Tunhou; Li, Shiyu; Yan, Feng; Li, Meng; Chandra, Vikas; Li, Hai Helen; Chen, Yiran

NASGEM - Neural Architecture Search via Graph Embedding Method Technical Report

2020.

Links | BibTeX

683.

Waris, Faisal; Reynolds, Robert G

Neuro-evolution using game-driven cultural algorithms Proceedings Article

In: pp. 1857-1865, 2020.

Links | BibTeX

682.

Kobayashi, Masayuki; Nagao, Tomoharu

An evolution-based approach for efficient differentiable architecture search Proceedings Article

In: pp. 131-132, 2020.

Links | BibTeX

3231 entries « 51 of 65 »